Dozorování staveb

Dozorování staveb spočívá v zastupování stavebníka před správními úřady, dotčenými  orgány, majiteli dopravní a technické infrastruktury a zhotoviteli stavby od záměru stavby až po její kolaudaci.

Dozor stavby spočívá především v těchto činnostech:

  • Spolupráce při výběru zhotovitele pro realizaci stavby
  • technický dozor investora při provádění stavby a organizace kontrolních dnů stavby
  • kontrola postupu prací podle schváleného časového plánu
  • spolupráce s investorem u kontroly věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů k fakturaci zhotovitele
  • kontrola částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty a kontrola a sledování předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací
  • kontrola připravených podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a potřebných ke kolaudaci
  • Kontrola financování stavby
  • Přejímací řízení vč. kontroly plnění podmínek orgánů státní správy a zabezpečení souhlasných stanovisek

Technický dozor staveb

Nabízíme dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví. Všem svým klientům, který si chtějí stavbu provést svépomocí doporučujeme zajištění odborného stavebního dozoru před započetím stavebních prací, aby se předešlo a zabránilo neodborným zásahům hned v začátcích.

Poskytujeme komplexní služby, které zahrnují komunikaci s klientem a stavební firmou, dohlížení na postupy ze strany dodavatelů, kontrolu všech výdajů a finační plnění během stavby. Samozřejmostí je odborný dohled na hladký průběh celé stavby. Zajistíme dodržování všech předepsaných norem, předpisů a stavebních zákonů. Naše spolupráce se vám vyplatí. Ušetřím váš čas i peníze.

V případě zájmu, předložíme podrobnou nabídku pro konkrétní stavbu.

Technický dozor investora

Na základě našich zkušeností vám nabízíme výkon technického dozoru investora, který se vždy přizpůsobuje potřebám a požadavkům investora.

Naším zájmem je pomoci investorovi docílit jeho představ, efektivně využít všechny jeho investované prostředky a předejít všem chybám, které mohou ve stavebním procesu vzniknout.